Lab members

Asscociate Professor
NONAKA, Shigenori
E-mail: snonakaatnibb.ac.jp, Phone: +81-564-55-7590

Postdoctral Fellow (NIBB Research Fellow)
YOKE, Hiroshi
E-mail: yokeatnibb.ac.jp, Phone: +81-564-55-7591

Postdoctral Fellow
TANIGUCHI, Atsushi
E-mail: taniguchatnibb.ac.jp, Phone: +81-564-55-7591

Visiting Researcher
KONDOW, Akiko
E-mail: kondowatnibb.ac.jp, Phone: +81-564-55-7591

Laboratory Technician / Secretary
ISHIBASHI, Tomoko
E-mail: itomokoatnibb.ac.jp, +81-0564-55-7590


Past members
KANDA, Rieko
OSHIMA, Yusuke
SHINTANI, Atsuko
OKA, Naomi
ICHIKAWA, Takehiko
TAKAO, Daisuke
KAJIURA-KOBAYASHI, Hiroko
MARUYAMA, Atsushi